Сургалтууд

GAPE - ACCA хөтөлбөр

Олон улсын Мэргэшсэн нягтлан бодогч цол горилох шалгалтанд бэлтгэх сургалтууд

GAPE - АНУ МНБ хөтөлбөр

Америкийн Нэгдсэн Улсын Мэргэшсэн нягтлан бодогч цол горилох шалгалтанд бэлтгэх сургалт

IELTS шалгалтанд бэлтгэх сургалт

12 анги төгсөгчдөд зориулсан Олон улсын Мэргэшсэн нягтлан бодогчийн хөтөлбөр